تلویزیون

تلویزیون، پنجره ای به دنیای تفریح، اطلاع رسانی و سرگرمی.