شیمی

شیمی، علمی است که درک ساختار و خواص مواد، تعاملات و تولید ترکیبات جدید را به ما می آموزد