یکشنبه 31 تیر 1403

حافظه

رم، حافظه موقتی و سریعی است که برای اجرای برنامه ها و عملکرد صحیح سیستم های کامپیوتری استفاده می شود