مانیتور

مانیتور، پنجره ای از دنیای دیجیتال که با وضوح، رنگ های زنده و اندازه مناسب، تصاویر را به ما نمایش می دهد و تجربه بصری را به زیبایی ترقی می بخشد