گزارش دیجی زین

گزارش، نماینده ای از حقایق و رویدادها در قلمرو اطلاعات