یکشنبه 31 تیر 1403

سیستم صوتی

سیستم صوتی، نقشه ای از احساسات و ابزاری برای همبستگی صدا ها