چاپگر، اسکنر

چاپگر و اسکنر، ابزارهایی حیاتی در جهان دیجیتال که امکان چاپ، اسکن و تبدیل اسناد را به راحتی فراهم می کنند