اینترنت و شبکه

اینترنت و شبکه، دنیایی پیوسته از ارتباطات و امکانات نامحدود است.